RAINBOW AROKAYAL’S VISION

หัวใจสำคัญของ ศูนย์สุขภาพ Rainbow Arokayal คือ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ซึ่งประกอบด้วย การล้างพิษระดับลึกด้วยคลื่นพลังงานฟาร์ อินฟราเรด (FIR) และประจุลบ วารีบำบัดสวนล้างลำไส้ใหญ่ (Colonic Hydrotherapy) เสริมสร้างร่างกาย ด้วยอาหารสุขภาพ และการปรับโครงสร้างร่างกาย ด้วยเทคนิคที่ล้ำสมัย ด้วยการวินิจฉัยอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญของ Rainbow Arokayal

การบริการของเรา ได้จัดเตรียมให้เหมาะสม สำหรับแต่ละบุคคล อาทิ เช่น โปรแกรมป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคอ้วน เป็นต้น พร้อมทั้งโปรแกรมเพื่อพักผ่อนกาย และใจ ซึ่งคุณสามารถนำกลับไปปฏิบัติเอง และใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

ภารกิจแท้จริงของเรา คือ การนำแนวคิด ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม มากระตุ้นให้ผู้คนเห็นความสำคัญ ของหลักโครงสร้างกายวิภาคศาสตร์ อย่างถูกต้อง พร้อมหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น และป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดจากความวุ่นวายของสังคมปัจจุบันนี้

พนักงาน RAINBOW AROKAYAL